استانداردها و آزمون ها

استاندارد عبارتست از: سندی مدون شده که از طریق اجماع و تصویب ارکان مقرر شده که قواعد راهنمایی ها و یا مشخصه هایی را برای فعالیت ها یا نتایج آنهابه منظور استفاده عمومی و مستمر ارائه می کند، و هدف از آن دستیبابی به نظمی بهینه در مقوله ای معین است.

در تدوین سند استاندارد صاحبان صنایع، مشتریان، مصرف کنندگان، جامعه، دولت، سهامداران و تولیدکنندگان دخالت دارند، استاندارد ضرورت جامعه است.
استاندارد متداول در جهان برای زعفران استاندارد ISO 3632 می باشد. در ایران موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و نیز و اداره نظارت بر دارو و غذا، مسئولیت تدوین استانداردهای مربوطه و نیز کنترل کیفیت زعفران را به عهده دارند.

استانداردهای مرتبط با زعفران

استاندارد ملی ایران 1-259 :
زعفران و ویژگیها (شامل تعیین ویژگیهای بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری)
استاندارد ملی ایران 2-259
زعفران -روشهای آزمون
• میزان خامه همراه با کلاله
• میزان رطوبت
• میزان خاکستر کل و خاکستر نامحلول در اسید
• عصاره محلول در آب سرد
• مواد خارجی مربوط به گیاه و محیط
• استخراج و تشخیص رنگهای افزودنی
• اندازه گیری میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران)
• سافرانال (عامل عطر زعفران)
• کروسین (عامل رنگ دهی)

استاندارد ملی ایران 1197 : روش تعیین خاکستر کل در ادویه و چاشنی
استاندارد ملی ایران 1253 : اندازه گیری خاکستر نامحلول در اسید برای ادویه وچاشنی
استاندارد ملی ایران 12158 : عصاره محلول در آب سرد
استاندارد ملی ایران 5689 : میکروبیولوژی زعفران – ویژگی ها
استاندارد ملی ایران3659 : روش نمونه برداری زعفران
استاندارد ملی ایران 16536 : عملیات خوب کشاورزی ایران ( ایران گپ ) زعفران
استاندارد ملی ایران 17034: افشانه زعفران – ویژگی ها و روش های زعفران

استاندارد بین المللی زعفران:
ISO 3632-1:2011 : Saffron (Crocus sativus L.) — Part 1: Specification
ISO 3632-2:2010: Saffron (Crocus sativus L.) — Part 2: Test methods

برای مشاهده جدول آنالیز زعفران کلیک کنید